Ποιότητα

Στη σύγχρονη κοινωνία, οι καταναλωτές είναι περισσότερο υποψιασμένοι σε σχέση με την ποιότητα των τροφών που καταναλώνουν. Με σκοπό την εξασφάλιση των παραπάνω, ερευνητικά ινστιτούτα και εργαστήρια, ανέπτυξαν διαδικασίες και πρωτόκολλα τα οποία αποκαλύπτουν όλες τις λεπτομέρειες της παραγωγικής διαδικασίας. Όταν εφαρμόζονται αυτές οι διαδικασίες, παρέχουν στον παραγωγό τη δυνατότητα να πιστοποιηθεί από διεθνής ανεξάρτητους οργανισμούς, ενώ μέσω διαρκών ελέγχων διατηρεί το καθεστώς της πιστοποίησής του.

Εμείς, έχοντας ως προτεραιότητά μας την παραγωγή υψηλής ποιότητας ψαριών, έχουμε πιστοποιηθεί κατά EN ISO 22000:2005 για το σύνολο της παράγωγής μας, από το στάδιο της εισαγωγής των ψαριών στα κλουβιά, έως την παράδοση των προϊόντων μας στην κατανάλωση. Παράλληλα, όλοι οι συνεργάτες μας (ιχθυοτροφές, ιχθυοκιβώτια, κλπ) διαθέτουν επίσης πιστοποιήσεις για τα προϊόντα που μας προμηθεύουν.

Παράλληλα με την ποιότητα του προϊόντος, φροντίζουμε ώστε να διατηρούμε το περιβάλλον εκτροφής στην καλύτερη κατάσταση. Διενεργούμε συνεχώς ελέγχους στην ποιότητα του θαλασσίνου νερού και σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ, εκτελούμε ετήσιες αναλύσεις στον πυθμένα της κάθε μονάδας πάχυνσης, ώστε να παρακολουθείται η επίδραση της παραγωγικής διαδικασίας στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Ελληνικα